Col·locació de canals, formigonat i col·locació de gespa artificial.

Col·locació de canals, formigonat i col·locació de gespa artificial. Realitzat per el departament d'obres d'INVERGEST, un altre client content per la serietat i professionalitat d'INVERGEST.